Statut - Fundacja Bajtel

Statut


STATUT FUNDACJI
„Fundacja BAJTEL – Mysłowice Pomagają “

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja BAJTEL – Mysłowice Pomagają”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

1. Katarzynę Polok- Marcol
2. Dorotę Stysz
3. Mateusza Żołnowskiego zwanych dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji są Mysłowice.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 2) kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci;
3) dzieci chorych i niepełnosprawnych;
4) innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 5) ofiar klęsk żywiołowych;
6) seniorów;
7) bezrobotnych;
8) rodzin zastępczych;
9) niepełnosprawnych;
10) rodzin wielodzietnych;

§ 7.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci;
3) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.
9) działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie; 10) działalność na rzecz seniorów;
11) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
12) promocja i organizacja wolontariatu;
13) pomoc człowiekowi, osobom bezrobotnym, dzieciom niepełnosprawnym i osobą starszym pokrzywdzonym przez los oraz ludzi;
14) dobroczynność i pomoc w przekazaniu środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących wsparcia;
15) wspieranie rodzin wielodzietnych; 16) działanie na rzecz zwierząt;

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
2) organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
3) finansowanie kosztów leczenia dzieci;
4) pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
5) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek;
6) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
7) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
9) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
10) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
11) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
12) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
13) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji; 14) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
15) finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych, w okresie przejściowym t.j. do momentu uzyskania przez nich odszkodowań od ubezpieczycieli bądź sprawców wypadku.
16) organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach podopiecznego;
17) organizowanie i prowadzenie dożywiania;
18) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;
19) udzielanie pomocy rzeczowej;
20) świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym, uzależnionym;
21) świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
22) udzielenie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi; 23) prowadzenie spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnych;
24) prowadzenie stołówki/jadłodalni;
25) prowadzenie świetlicy, klubiku dziecięcego;
26) animacja dla dzieci;
27) przedstawienia dla dorosłych i dzieci;
28) licytacje
29) prowadzenie działań na cele schroniska;
30) zajęcia zrzeszające seniorów;
31) działalność charytatywna;
32) promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych, 33) wypożyczalnia przyczep;
34) wypożyczalnia strojów;
35) sprzedaż handel obwoźny;
36) sprzedaż hurtowa, detaliczna;
37) sprzedaż internetowa;
38) usługi transportowe;
39) usługi gastronomiczne, catering, jadłodalnia;
40) usługi krawieckie;
41) usługi i konsultacje z specjalistami;
42) produkcja ( rękodzieła, zabawki, upominki, suweniry);
43) oprawa artystyczna;
44) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
45) prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza niepełnosprawnej i dysfunkcyjnej), osób dorosłych (szczególnie niepełnosprawnych i starszych) oraz dla rodzin
46) prowadzenie różnych form szkoleń (np. kursokonferencji, warsztatów, rekolekcji, spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i innych osób współdziałających z Fundacją lub objętych jej działalnością statutową oraz pozostałych form kształcenia przez organizowanie kongresów, forum, spotkań, konsultacji, grup wsparcia itp., szkolenie kadry profesjonalistów (np. psychologów, pedagogów, promotorów zdrowia, prowadzących działania wspierające
47) organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych dziedzin nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych.

§ 9.

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności. W ramach Funduszu Założycielskiego Fundatorzy przeznaczyli na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
g) wpłat 1% podatku od podatników;
h) majątku nieruchomego i ruchomego fundacji

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

§ 11.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 100 % jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§14
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji
§ 15.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rozdział V. Rada Fundacji
§ 16.

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
3. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
4. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
9. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy w oświadczeniu o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
11. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co najmniej 2 (dwa) razy w roku. 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub któregokolwiek Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.

4. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
5. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia.

7. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
8. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przyjęty przez Fundatorów.

§ 18.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) nadzór nad działalnością Fundacji;
3) opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;
4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
5) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
7) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;
8) wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięć;
9) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
10) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
11) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;
12) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

Rozdział VII. Zarząd Fundacji

§ 19.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

1. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§22.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z Pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu Fundacji, powoływanym przez Radę Fundacji.

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 23.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 24.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 26.

1. Fundatorzy są zapraszani przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności. Nad sprawozdaniem tym Fundatorzy toczą obrady, z których wnioski, w formie uchwały, przekazywane są Zarządowi.
2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:
(a) zmiany celów Fundacji;
(b) zmiany Statutu Fundacji;
(c) połączenia z inną fundacją;

(d) likwidacji Fundacji;
(e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
3. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

VIII. Działalność gospodarcza

§ 27.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 28.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1) Działalność wydawnicza – (PKD 22.1);
2) Działalność poligraficzna – (PKD 22.2);
3) Reklama – (74.40.Z);
4) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – (70.20.Z);
5) Działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – (85.14.F);

6) Działalność fizjoterapeutyczna – (85.14.A);
7) Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – (85.14.D);
8) Działalność paramedyczna – (85.14.E);
9) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji – (73.10.F);
10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki – (73.10.H); 11) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – (80.42.B);
12) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.22.Z);
13) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.23.Z).

 IX. Połączenie Fundacji

§ 29.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 30 jest Zarząd.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 30.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

X. Likwidacja Fundacji

§ 31.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 32.

1.Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

XI. Postanowienia końcowe

§ 33.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.